مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JNM_Volume 3_Issue 7_Pages 11-20-1

روش اندازه گیری بلورها از روش آزمایشگاهی پراش اشعهx برا ی ایجاد الگویپراش این اشعه اسـتفاده مـی شـود. سـپس مـی تـوان بـااستفاده ازفرمول دبای- شرر (فرمـول 3)، انـدازه بلورهـا راگزارش کرد. D= (3) در این ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه JNM_Volume 3_Issue 7_Pages 21-26-1

H2O2 ⎯⎯→hv 2OHº 2-O2 +e- ⎯⎯→ O (10) 2O-2 +H2O2 ⎯⎯→ OHº +OHº+O روی هــم رفتــه، خاصــیت فتوکاتالیــستی دی اکــسید تیتــانیم بــه پارامترهــای ی نظیــر ســرعت ترکیــب دوبــاره الکتـــرون- حفـــره، ســـاختار کریـــستالی، دانـــسیته گروههــای هیدروکــسیل ادامه مطلب…

By 92, ago