برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

منابع پایان‌نامه JNM_Volume 3_Issue 7_Pages 51-60-1

تأثیر دما بر مقدار گازهای خروجی گازهای خروجی از کوره نقشی مهم در بالانس حرارتو تعیین مقدار سوخت دارند. هنگامی که واکـنشهـا را بـهصورت تعادلی در کوره بررسی میکنیم، گازهـای تـشکیلشده ناشی از اکسیداسیون خوراک ادامه مطلب…

دانلود پایان‌نامه JNM_Volume 3_Issue 7_Pages 21-26-1

H2O2 ⎯⎯→hv 2OHº 2-O2 +e- ⎯⎯→ O (10) 2O-2 +H2O2 ⎯⎯→ OHº +OHº+O روی هــم رفتــه، خاصــیت فتوکاتالیــستی دی اکــسید تیتــانیم بــه پارامترهــای ی نظیــر ســرعت ترکیــب دوبــاره الکتـــرون- حفـــره، ســـاختار کریـــستالی، دانـــسیته گروههــای هیدروکــسیل ادامه مطلب…