منبع مقاله JNM_Volume 3_Issue 8_Pages 45-57-1

T = 2 ii (4)3NkB مدل فرایند ماشینکاری نانومتری شکل 1 مدل هندسی فرایند ماشینکاری نانومتری رانمایش می دهد. ابعاد قطعه کار برابر با a ×40a×30a10می باشد که در آن a برابر با ثابت شبکه مس با ساختاربلوری FCC می باشد. مقدار a برابر با 362/0 نانومتر می باشد[18]. افزون ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق JNM_Volume 3_Issue 7_Pages 69-78-1

Liu, Q. and Smith, R.W. “The Influence of Marangoni Flows on Crack Growth in Cast Metals”, AFS Transactions, Vol. 101, p.759, 1993 . Somiya, Sh. Inomota, Y. “Silicon Carbide Ceramics”,Vol.1,1991. Zhu, X. Jiang, D. Tan, Sh. “Preparation of Silicon Carbide Reticulated Porous Ceramics”,Material Science and Engineering, A323, pp.232-238, 2002 . ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان‌نامه ارشد JNM_Volume 3_Issue 8_Pages 1-14-1

) mSk بحث و نتایج درجهبندی تمیزی سطح پرداخت شده بر اساس استانداردISO S501-1 شکلهای 1 و 2 مقایسه نمونههای بکار رفته در این مطالعه را به ترتیب پیش و پس از عملیات پرداخت مکانیکی سطح، با نمونههای ارایه شده در استاندارد نشان میدهد. با مقایسه نمونه اولیه پیش از ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق رایگان JNM_Volume 3_Issue 8_Pages 15-29-1

CuNiCr + Mo + Nb24+V6 (1)+ +}15205که در آن: A(C) = 0.75+ 0.25tanh{20(C-0.12)} (2)همانگونه که در جدول 3 مشاهده می شود، بین کربنمعادل Yurioka و سختی FZ رابطه ای مستقیم وجوددارد. یکی از ویژگیهای جالب نیمرخ سختی اتصال نامشابهوجود یک تغییر شدید در نیمرخ سختی در مرز HAZDP/FZ است. ریزساختار ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع تحقیق JNM_Volume 3_Issue 8_Pages 31-44-1

چون ضخامت بیشتری دارد، این دو لایه مقاومت به خوردگی نسبتا مشابهی از خود نشان داده اند[9]. با توجه به نتایج بدست آمده به وسیله ژانگ و همکارانش دانسیته جریان خوردگی برای نمونه آندایز شده در حمام اسید کرومیک تقریبا 2A/cm 9-10 است که به دانسیته جریان خوردگی نمونه 2 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود مقاله JNM_Volume 3_Issue 7_Pages 1-10-1

 قدردانی و تشکر داده های بکار رفته در این پژوهش در قالب پروژه پژوهشی انجام شده برای مجتمع فولاد مبارکه بدست آمده که بدین وسیله از کلیه مدیران و پرسنل محترم واحدهای مربوطه از جمله نورد گرم، متالورژی و روشهای تولید و همچنین، از مدیریت پژوهش و توسعه و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله رایگان JNM_Volume 3_Issue 7_Pages 11-20-1

روش اندازه گیری بلورها از روش آزمایشگاهی پراش اشعهx برا ی ایجاد الگویپراش این اشعه اسـتفاده مـی شـود. سـپس مـی تـوان بـااستفاده ازفرمول دبای- شرر (فرمـول 3)، انـدازه بلورهـا راگزارش کرد. D= (3) در این فرمول،λ طول مـوج اشـعهβ ،X پهنـایپیــــــک اصــــــلی در نــــــصف ارتفــــــاع آن (full width at half ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان‌نامه JNM_Volume 3_Issue 7_Pages 21-26-1

H2O2 ⎯⎯→hv 2OHº 2-O2 +e- ⎯⎯→ O (10) 2O-2 +H2O2 ⎯⎯→ OHº +OHº+O روی هــم رفتــه، خاصــیت فتوکاتالیــستی دی اکــسید تیتــانیم بــه پارامترهــای ی نظیــر ســرعت ترکیــب دوبــاره الکتـــرون- حفـــره، ســـاختار کریـــستالی، دانـــسیته گروههــای هیدروکــسیل ســطحی و غیــره بــستگی دارد. هر عاملی که نـرخ ترکیـب دوبـارهی الکتـرون – حفـره رابـه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل