H2O2 ⎯⎯→hv 2OHº
2-O2 +e- ⎯⎯→ O (10) 2O-2 +H2O2 ⎯⎯→ OHº +OHº+O روی هــم رفتــه، خاصــیت فتوکاتالیــستی دی اکــسید تیتــانیم بــه پارامترهــای ی نظیــر ســرعت ترکیــب دوبــاره الکتـــرون- حفـــره، ســـاختار کریـــستالی، دانـــسیته گروههــای هیدروکــسیل ســطحی و غیــره بــستگی دارد.
هر عاملی که نـرخ ترکیـب دوبـارهی الکتـرون – حفـره رابـه تـاخیر انـدازد، باعـث افـزایش بـازدهی فتوکاتالیـستی دی اکسید تیتانیم خواهـد شـد. بـر ایـن اسـاس، افـزایشیــونهــای فلــزی جهــت جلــوگیری از ترکیــب دوبــاره الکتــرون- حفــره تاییــد شــده اســت. یــونهــای فلــزیالکترونها یا حفرات ایجـاد شـده را بـه تلـه انداختـه و در نتیجــه، از ترکیــب دوبــارهی الکتــرون حفــره جلــوگیریم یکنن ـد. انتظ ـار م ی رود ب ـا اف زایش وان ـادیم ب ـه دی اکــسید تیتــانیم، بــازدهی فتوکاتاتلیــستی دی اکــسیدتیت انیم افـزایش یاب د، ام ا نت ایج عک س ای ن مطل ب رانــشان مــیدهــد. کــاهش فعالیــت فتوکاتالیــستی دی اکــسید تیتــانیم در حــضور وانــادیم را مــی تــوان بــه دوعامل زیر نسبت داد:
کاهش سطح فعال دی اکسید تیتانیم با افزایش 2 درصد اتمی وانادیم
ترکیب دوباره الکترون – حفـره. بـا توجـه بـه ایـنکـهمقدار وانادیم حـدود 2 درصـد اتمـی اسـت، ایـن امکـانوجود دارد که یونهـای وانـادیم بـه عنـوان محلـی بـرای ترکیب دوباره الکترون حفره عمل نمایند.

نتیجه گیری
با افزایش وانادیم به دی اکسید تیتانیم ( 2 درصد اتمی)، لبه جذب از نور ماورای بنفش به طرف نور مرئی جابجا شده است.
با افزایش وانادیم درصد فاز آناتاز در لایه نازک دی اکسید تیتانیم کمی کاهش داشته است.
با افزایش وانادیم به دی اکسید تیتانیم بازدهی فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیم کاهش یافته است.
A.L. Linsebigler, G. Lu, J.T. Yates, “Photocatalysis on TiO2 Surfaces: Principles, Mechanisms, and Selected Results”, Chemical Reviws, Vol.95, pp.735-758, 1995.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

PhD thesis by Daniele Julia Londeree, “Titanium dioxide crystal types”, Millennium Chemical, Florida University, November 1, 2002.
J.O.Careiro, V.Teixeira, A.Portinha, A.Magalhaes, “Travares Iron doped photocatalytic TiO2 sputtered coating on plastics for self – cleaning applications”. Materials Science and Engineering B, Vol.138, pp.144-150, 2007.
S.Ghasemi, S.Rahimnejad, S.Rahman Setayesh, S.Rohani,M.R.Gholami, “Transition metal ions effect on the properties and photocatalytic activity of nanocrystalline TiO2 prepared in an ionic liquid”, Vol.172, pp.15731578, 2009.
L.Gomathi Devi, B.Narasimha Murthy, S. Girish Kumar, “Photocatalytic activity of TiO2 doped with Zn2+ and V5+ transition metal ions: influence of crystallite size and dopant electronic configuration on photocatalytic activity”, pp.1661-1666, 2010.
Zhifeng Liu, Jing Ya, “Effect of V doping on the band-gap reduction of porous TiO2 films prepared by sol-gel route”

, China,Vol.120, pp.277-281, 2010.
Mansor Abdul Hamid, Ismail Ab,Rahman, “Preparation of Titnium Dioxide thin film by sol-gel dip coating method”, University of malaysia, Malaysian Journal of Chemistry, Vol.5, pp. 086-091, 2003.
A. Eshaghi, M. Pakshir, R. Mozaffarinia, “Preparation and characterization of TiO2 sol– gel modified nanocomposite films”, J Sol-Gel Sci. Techno, Vol. 55, pp. 278–284, 2010.

منابع
G. Wang, ”Hydrothermal synthesis and photocatalytic activity of nano crystalline TiO2 powder in ethanol-water mixed solutions”, J. Molec. Catal. A: Chaemical, Vol.274, pp.185191, 2007.
A. Fahmi, C. Minot, B. Silvi, M. Causa, “Theoretical analysis of the structure of titanium dioxide crystals”, Phys. Rev. B: Condense. Matter,Vol. 47, pp.11717-11724, 1993.
A. Fujishima, K. Hashimoto, T. Watanabe, “TiO2 photocatalysis: fundamentals and applications”, BKC, Tokyo, pp.52-66, 1999. 4- A.Fujishima and X.Zhng, “Titanium dioxide photocatalysis: present situation and future approaches”, C.R.Chim., Vol.9, pp.750-760, 2006.
Akbar Eshaghi, PhD thesis, “An investigation of the effect of additives on the optical and hydrophilic properties of TiO2 solGel derived thin film”, Iran, Shiraz University, material Department, 2010.
G.Yi and M.Sayer,”Sol-gel processing of complex oxide films”, ceramic Bulltin.
Vol.70,pp125-129, 1991. 7- C.C.Pan, J.Wu, “Visible-light response Crdoped TiO2-xNx photocatalysts”, Materials chemistry and Physics, pp.100-102, 2006. 8- R.Asahi, T.Morikava, T.Ohwaki, “Synthesis and properties of TiO2-based nanomaterials”, Material Science, pp. 269-272, 2001.
U.G. Akpan, B.H. Hameed, “Parameters affecting the photocatalytic degradation of dyes using TiO2- based photocatalysts”, Vol.170, 520-529, 2009.
T. Kemmitt, N.I. AL-Salami, M. Waterland, V.J. Kennedy, A. Markwitz, “Photo Catalytic Tatiana Coating”, J. Current applied Physics, Vol.4, pp.189-192, 2004.


دیدگاهتان را بنویسید