حضور 5% وزنی نانو ذرات آلومینا باعث ضعیف شدن زمینه پلیمری شده است زیرا با افزودن نانو ذرات اثر ترکنندگی مایع مونومر تضعیف شده و در نتیجه، کاهش چسبندگی میان دانه های پلیمر PMMA با زمینه بیشتر می شود به گونهای که در هر دو نیروی خراش10 و N15 کریزهایی در سطح زمینه پلیمری ایجاد میشود.
هرچند افزایش نیروی خراش از 10 به N15 تاثیر زیادی بر تغییر مکانیزم خراش نمیگذارد، اما باعث میشود که آسیبهای ناشی از خراش به گونهای گسترده تر روی سطح نمونه پراکنده شوند.
H. Jiang, R. Browning, H.J. Sue, “Understanding of scratch induced damage mechanisms in polymers”, Polymer, Vol.50, pp. 4056–2065, 2009.
A. Dasari, Z. Z. Yu, Y.W. Mai, “wear and scratch damage in polymer nanocomposites”, Tribology of polymeric nanocomposites, Vol.55, pp. 374-396,2008.
J. S. S. Wong, H. J. Sue, K.Y. Zeng, R. K.Y. Li, Y. W. Mai, “Scratch damage of polymers in nanoscale”, Acta Mater, Vol.52, pp. 431, 2004. مهندسی پلاستیک، کرافورد، ترجمه مهرداد کوکبی، چاپ -٨ 1385 ،دوم، دانشگاه تربیت مدرس
A.M. Vuorinen, S. R. Dyer, V.J. Lippo Lassila, Pekka K. Vallittu, “Effect of rigid rod polymer filler on mechanical properties of poly-methyl methacrylate denture base material”, dental materials, Vol.24, pp.708– 713, 2008.
1511808526147

Billmeyer, F.W. “Text book of polymer science” wiley interscence, 1971.
پیوستها
منابع
K. Friedrich, H.J. Sue, P. Liu, A.A. Almajid, “Scratch resistance of high performance polymers”, Tribology
International, Vol.44, pp. 1032–1046, 2011.
P. Liu, R. L. Browning, H.J. Sue, J. Li, S. Jones, “Quantitative scratch visibility assessment of polymers based on Erichsen and ASTM/ISO scratch testing methodologies”, Polymer Testing, Vol.30, pp. 633–640, 2011.
R. L. Browning, H. Jiang, H.J. Sue, “Scratch behavior of polymeric materials”, Tribology of polymeric nanocomposites, Vol.55, pp. 354-369, 2008.
R.L. Browning, G. T. Lim, A. Moyse, H. J. Sue, H. Chen, J.D. Earls, “Quantitative evaluation of scratch resistance of polymeric coatings based on a standardized progressive load scratch test”, Surface & Coatings Technology, Vol.201, pp. 2970–2976, 2006.

1262634170483

شکل1- تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از نانوذرات آلومینا

شکل2- تصویر دستگاه خراش.

های

دانه
PMMA
زمینه

در

اند

شده

پراکنده

.

شکل
3

تصوی
رم

یکروسکوپ
نور

ی از

نمونه

سطح

خالص پیش
خراش

آزمون

از

.

خراش

عرض
)
m
µ
(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

های

دانه


دیدگاهتان را بنویسید